Onderzoek

Psychomotorisch onderzoek

Via psychomotorisch onderzoek kijken we naar zowel de motorische mogelijkheden van het kind als naar de cognitieve aspecten die hiermee samenhangen. 

We doen een niveaubepaling van de grove motoriek (evenwicht, coördinatie en balvaardigheid) en/of van de fijne motoriek (handvaardigheid). Bij onderzoek van de schrijfmotoriek worden de schrijfhouding, de pengreep en de schrijfbewegingen geëvalueerd. Verder kunnen we de visuele waarneming en het ruimtelijk inzicht nagaan.

We gebruiken hiervoor volgende testen:

 • AIMS - Alberta Infant Motor Scale
 • Movement ABC-2 NL
 • The Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration, 6th Edition (BEERY™ VMI)
 • SOS-2-VL - Systematische Opsporing Schrijfproblemen

Plagiocephalometrie

Plagiocephalometrie (PCM) is een meetmethode om de vorm van de schedel bij baby’s op eenvoudige wijze vast te stellen. Hiermee kunnen de verschillende aspecten van plagiocephalie (scheve afplatting) en brachycephalie (symmetrische afplatting achterzijde) in maat en getal worden vastgelegd. Op die manier kunnen we de ernst van de afplatting berekenen en de evolutie objectief opvolgen.

Een voorkeurshouding en/of weinig bewegingsvariatie vergroten de kans op een scheve afplatting van de schedel of een symmetrische afplatting van de achterzijde van de schedel. Je baby veel variatie aanbieden in de positionering (ruglig, zijlig, buiklig) is dus belangrijk.

We streven ernaar om de kinderen optimaal te ondersteunen in hun ontwikkeling aan de hand van haalbare uitdagingen, op een speelse manier en op hun eigen tempo. We hechten veel belang aan een goed contact met de ouders, school en andere therapeuten.

Els Roosens

Behandelingen

Bobath-therapie

Bobath-therapie richt zich op kinderen met een vertraagde neuromotorische ontwikkeling, al dan niet geassocieerd met een hersenletsel.

Tijdens de behandeling streven we ernaar de spierspanning te normaliseren. We leren het kind een juiste houding beter aan te voelen en adequatere bewegingspatronen uit te voeren. Door herhaling van die ervaring krijgt het kind de mogelijkheid om een betere controle te verwerven over zijn houding en beweging.

Daardoor kan het kind geleidelijk meer functioneel zijn in zijn omgeving. We bekijken de specifieke noden van elk kind individueel. Zo geven we ook advies over het voorkomen van orthopedische problemen (bijvoorbeeld contracturen), het zoeken naar aangepaste hulpmiddelen, zich zelfstandig kunnen aan- en uitkleden, …

Ontwikkelingsstimulatie bij baby's

Hoofd rechthouden, omrollen, zitten, kruipen, zich rechttrekken en lopen zijn motorische mijlpalen die een baby doorloopt.

Sommige baby’s ontwikkelen die mijlpalen op een later tijdstip of op een andere manier. Tijdens de behandeling proberen we de normale ontwikkeling zoveel mogelijk te stimuleren door specifieke oefeningen.

We werken nauw samen met de ouders zodat ze de oefeningen ook in de thuissituatie kunnen toepassen. We besteden ook veel aandacht aan de juiste ‘handling’ en positionering van de baby buiten de therapie.

Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx

De Kritische Ontwikkelingsbegeleiding (KOB) is een systeemgerichte therapievorm waarbij we streven naar een optimale ontwikkeling van het kind. Het lichaam speelt hierbij een centrale rol.

De KOB kijkt naar de mogelijkheden van het kind en start vanuit wat het kind op dat moment kan, begrijpt en emotioneel aankan. Het is een totaalbenadering van de problematiek, waarbij we van onderuit het kind begeleiden naar een optimaal ontwikkelingsniveau.

We streven in de KOB naar actieve zelfontwikkeling door kritische ervaringen. In opdrachtsituaties zoeken we naar het kritisch niveau van het kind. Dit is het niveau dat dicht aansluit bij wat het kind op dat moment kan, begrijpt en emotioneel aankan, maar dat tegelijkertijd ook iets moeilijker is zodat het een haalbare uitdaging vormt. Op die manier kan het kind succeservaringen beleven, meer zelfvertrouwen opdoen en van daaruit zich verder ontwikkelen.

Psychomotoriek

Psychomotorische therapie richt zich op het kind in zijn totaliteit.

Alle aspecten van de ontwikkeling zijn hierbij belangrijk omdat er interactie is tussen het motorische, sociaal-emotionele en cognitieve functioneren

We werken op het verbeteren van de:

 • grove motoriek
 • fijne motoriek
 • grafomotoriek en schrijfmotoriek
 • lateralisatie
 • visuele perceptie
 • visuomotoriek
 • visueel-ruimtelijke vaardigheden
 • kennis van het lichaamsschema

Ademhalingskine

Ademhalingskine bij zuigelingen en jonge kinderen gebeurt meestal door een combinatie van één of meerdere technieken: 

Thoraxaandrukkingen: bij zuigelingen en baby's kan de therapeut de thorax met beide handen omsluiten. De druk die wordt uitgeoefend, gebeurt geleidelijk, volgt de anatomische beweging van de thorax en de ademhaling en zorgt zo voor een betere uitademing.

Geassisteerde (autogene) drainage: ook hier trachten we maximale expiratoire flows te bekomen in de verschillende generaties luchtwegen door aangehouden thoraxaandrukkingen. Bij het bepalen van het ademniveau baseert de therapeut zich op tactiele en auditieve feedback om te bepalen waar het mucus zich bevindt en houdt hij dit niveau aan. 

Bouncing: de therapeut zit op een grote bal en neemt de baby of het kind op de schoot waarbij de onderarmen en de handen de thorax omsluiten en maakt ritmische op- en neergaande bewegingen. Die techniek heeft een relaxerend effect op de baby en versterkt tijdens de neerwaartse beweging de expiratoire stroomsnelheid zodat de slijmen gemakkelijker naar boven komen en opgehoest kunnen worden.

Typ10

Typ10 is een programma waarbij kinderen blind leren typen op een leuke en speelse manier. Het werd ontwikkeld voor alle kinderen, ook zij met leer- of motorische problemen (spellingmoeilijkheden, dyslexie, DCD, ASS, …). Een groot voordeel is dat er geen nadruk wordt gelegd op snelheid en tempo.

Het einddoel van deze methode is om op 10 lessen blind te leren typen. Je kind krijgt een boekje om in te oefenen en een online profiel, waarop men een jaar lang kan inloggen om op een leuke manier het blind typen te blijven onderhouden.

Typ10 is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar (3de leerjaar).

Zwangerschapsbegeleiding

Prénatale kiné

Vanaf 24 weken zwangerschap kan je starten met prénatale oefeningen.

Er worden oefeningen gegeven voor de algemene houding, bekkenbodem, stretching, ademhaling, relaxatie en om algemene zwangerschapsklachten op te vangen. Je wordt voorbereid op de arbeid en de geboorte door specifieke oefeningen zoals houdingen, ademhalingstechnieken en persoefeningen.

Postnatale kiné

Vanaf 4 weken na de geboorte bij een vaginale bevalling en 6 weken na de geboorte bij een keizersnede.

We focussen op het algemeen herstel van het lichaam en preventie voor bekkenbodemklachten.

Visueel-ruimtelijk
Schrijfmotoriek
Typ10

Hoe kan u ons bereiken?

Praktijkadres

Bulkendreef 29
9700 Oudenaarde

Els Roosens

0486/05.19.60
kinderkine.oudenaarde@gmail.com