Hoe gaan we te werk?

1. Aanmelding

Telefonisch of via mail na doorverwijzing van de huisarts, kinderarts, CLB, kind en gezin of op eigen initiatief.

2. Intake

Bij de eerste intake breng je een klevertje mee van de mutualiteit, het kine voorschrift (max. 2 maand oud), identiteitskaart en eventuele verslagen. Afhankelijk van de hulpvraag starten we de therapie meteen op of plannen we eerst een onderzoek in.

3. Onderzoek

Via psychomotorisch onderzoek kijken we naar zowel de motorische mogelijkheden van het kind als naar de cognitieve aspecten die hiermee samenhangen. 

We doen een niveaubepaling van de grove motoriek (evenwicht, coördinatie en balvaardigheid) en/of van de fijne motoriek (handvaardigheid). Bij onderzoek van de schrijfmotoriek worden de schrijfhouding, de pengreep en de schrijfbewegingen geëvalueerd. Verder kunnen we de visuele waarneming en het ruimtelijk inzicht nagaan.

4. Verslag

We maken een uitgebreid verslag op met observaties, scores, conclusies en advies. Aan de hand van dit verslag kunnen andere betrokken partijen (artsen, leerkrachten, zorgcoördinator, CLB,..) op de hoogte gebracht worden van de onderzoeksresultaten om een zo goed mogelijke samenwerking en begeleiding te bekomen.

5. Advies

We bespreken de resultaten van het onderzoek met de ouders en het verslag wordt indien gewenst ook doorgegeven aan de betrokken partijen (huisarts, kinderarts, geneesheer-specialist, school, CLB).

6. Behandeling

Aan de hand van de onderzoeksresultaten kiezen we de juiste behandeling. Deze gaat steeds individueel door in de praktijk, thuis, op school of in het kinderdagverblijf. Gedurende de behandeling evalueren we regelmatig door gerichte observaties en sturen we bij indien nodig. Daarnaast nemen we graag deel aan tussentijdse gesprekken met de betrokken partijen (huisarts, specialist arts, ouders, de leerkracht, de zorgjuf, CLB,…).

Tarieven

In onze praktijk werken er zowel gedeconventioneerde (Julie, Fien & Els), als geconventioneerde therapeuten (Mieke). Meer informatie omtrent onze meest recente tarieven kan u hier terugvinden.

Elk kind heeft recht op een normale terugbetaling van 18 courante sessies per kalenderjaar op basis van een voorschrift van de huisarts.

Indien er meer sessies gewenst zijn, is verdere terugbetaling mogelijk na kennisgeving van een F-Pathologie bij de mutualiteit. Hierbij heeft men recht op een terugbetaling van 60 beurten per kalenderjaar op basis van een voorschrift en advies F-pathologie van een kinderarts of geneesheer-specialist én na een score van < of = percentiel 15 op een gestandaardiseerde motorische test.

Bij patiënten met een zogenaamde "zware aandoening" kan de geneesheer- specialist een aanvraag doen voor een E-pathologie bij de mutualiteit. In dat geval heeft de patiënt recht op meer dan 60 beurten kinesitherapie op jaarbasis. 

 

Gelieve bij afwezigheid de therapie 24 uur op voorhand te annuleren. Bij het niet nakomen van deze afspraak zijn we genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.

We streven ernaar om de kinderen optimaal te ondersteunen in hun ontwikkeling aan de hand van haalbare uitdagingen, op een speelse manier en op hun eigen tempo. We hechten veel belang aan een goed contact met de ouders, school en andere therapeuten.

Els Roosens

Hoe kan u ons bereiken?

Praktijkadres

Bulkendreef 29
9700 Oudenaarde

Els Roosens

0486/05.19.60
kinderkine.oudenaarde@gmail.com